algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Wil je onze algemene voorwaarden lezen? Dat kan op deze pagina. Je leest alle artikelen die onder de algemene voorwaarden vallen. 

Maison Maan is een eenmanszaak, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 812 849 20. Maison Maan werkt met algemene voorwaarden, lees het document goed door zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten.

 

Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke Voorwaarden wij onze diensten leveren.

 

Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om in plaats van ‘Opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, neem dan gerust contact op info@maisonmaan.nl

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
 • Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden): deze Voorwaarden, waaronder alle werkzaamheden die door ons worden verricht, die integraal onderdeel uitmaken van een eventueel separaat getekende overeenkomst.
 • Bescheiden: alle aan ons beschikbaar gestelde zaken, zoals (schriftelijke) stukken, gegevensdragers (zoals cd-roms, dvd’s, USB-sticks) en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door ons vervaardigde zaken, waaronder (schriftelijke) stukken en/of gegevensdragers.
 • Opdrachtgever: jij, een natuurlijke – of rechtspersoon die ons de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 • Partijen: zijn wij en Opdrachtgever samen.
 • Schriftelijk: alle communicatie per brief, per e-mail, per fax, Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die wij in het kader van een opdracht verrichten, zoals werkzaamheden op het gebied van office- en eventmanagement, marketing en communicatie en financiële administratie. De werkzaamheden worden verricht op zowel de locatie van Opdrachtgever als op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht door of namens ons gedaan.
 2. Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan Opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Afwijkende bedingen gelden slechts voor die opdracht en gelden niet voor eventuele later aangegane overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere Voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ons, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgeoefend namens ons.
 5. Wij hanteren de in het handelsverkeer en voor ons beroep geldende algemene regels omtrent geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid. Deze maken deel uit van deze Voorwaarden. Opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te respecteren.
 6. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan met Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige althans de vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 7. Wij mogen deze Voorwaarden altijd wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken onvoorziene kosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht en de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan en die termijn expliciet staat aangegeven in de overeenkomst.
 2. Partijen kunnen samen besluiten een overeenkomst onder andere Voorwaarden voort te zetten na einde van de overeenkomst voor bepaalde tijd, als hierover schriftelijke overeenstemming wordt bereikt.
 3. De opzegtermijn voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor Partijen 2 (twee) maanden, tenzij expliciet anders overeengekomen en onder voorwaarden van het bepaalde in Artikel 10 van deze Voorwaarden.
 4. Wij zullen tijdens de maanden opzegtermijn, onze werkzaamheden voortzetten tegen de overeengekomen condities, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft daarvan af te willen zien. Wij blijven, ook als Opdrachtgever aangeeft dat wij geen werkzaamheden hoeven of mogen verrichten in die maanden, altijd gerechtigd tot betaling gedurende deze drie maanden.
 5. De facturering en dus betaling over deze periode van drie maanden zal gebaseerd zijn op het gemiddelde van de vier (4) facturen voorafgaand aan deze periode van drie maanden en de in die periode door ons verrichtte werkzaamheden. (Bijvoorbeeld: de laatste 4 maanden is in totaal 24 uur voor Opdrachtgever gewerkt. Gemiddeld 6 uur per maand. Opdrachtgever ontvangt dan een factuur van 6 uur maal 3 maanden, maal het uurtarief dat met Opdrachtgever is overeengekomen plus de BTW.)

 

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden waarvan wij aangeven die nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan ons ter beschikking te stellen. Wij hebben het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat aan die verplichting heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is gehouden ons direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als zij van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zal ons direct informeren als Opdrachtgever:
  1. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
  2. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
  3. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;
  4. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers Opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;
  5. in staat van faillissement is.
 6. Doet Opdrachtgever geen melding van een situatie zoals omschreven in lid 5 van dit artikel, behouden wij ons het recht voor alle rechten voor ten aanzien van het direct mogen beëindigen van onze werkzaamheden voor Opdrachtgever, zonder dat wij op schadeplichtig zijn ten opzichte van Opdrachtgever of derden rechthebbenden.
 7. Als wij ofwel doordat Opdrachtgever niet een melding heeft gemaakt van de situaties zoals omschreven in lid 5, of omdat Opdrachtgever heeft verzocht om voortzetting van werkzaamheden, dan houden wij recht op de in de overeenkomst overeengekomen betaling. De door ons nog verrichtte werkzaamheden zullen ruimte bieden voor ons voor toepassing van het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent onze werkzaamheden. Opdrachtgever zal in dat geval de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Overname personeel

 1. Geen van de Partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan, personeel/medewerkers van de wederpartij in dienst nemen of met personeel/medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.
 2. Onder personeel/medewerkers wordt verstaan iedere persoon, die in loondienst of werkzaam via een overeenkomst van opdracht bij ons of namens ons bij of ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingeschakeld.
 3. Als Opdrachtgever tijdens een opdracht of binnen één jaar na beëindiging daarvan een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met, een opdracht wenst te verstrekken aan of aangaat met een medewerker van ons, is Opdrachtgever verschuldigd een vergoeding van 1.000 uren, te vermenigvuldigen met het uurtarief van de betreffende medewerker bij ons, vanaf het moment dat werknemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht. Deze vergoeding dient op de volgende wijze te worden voldaan:
 • 50% bij indiensttreding of inschakeling van de medewerker bij Opdrachtgever;
 • 25% één maand na datum indiensttreding of inschakeling;
 • 25% twee maanden na datum indiensttreding of inschakeling.

 

 

Artikel 8. Boetebepaling

 1. Als Opdrachtgever in strijd handelt met, of niet of niet naar behoren nakomt, enige bepaling uit de artikelen 5, 6, 7 en 11 van deze Voorwaarden, verbeurt Opdrachtgever jegens ons een direct opeisbare boete van € 1000,- voor elke overtreding en € 250,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd onze mogelijkheid om de werkelijk geleden schade te verhalen als deze hoger is dan het in deze bepaling genoemde boete bedrag.
 2. In geval van enige boete of schade vergoeding op grond van het bepaalde in het vorige lid, geldt voor het door Opdrachtgever te betalen bedrag eveneens het bepaalde in Artikel 10 van deze Voorwaarden.

 

Artikel 9. Uitvoering van de opdracht

 1. Wij zijn gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van onze gedrags- en beroepsregels.
 2. Wij bepalen zelf de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Wij zullen niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever.
 4. Wij mogen derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht en wij zullen Opdrachtgever waar nodig in kennis stellen van de inschakeling van derden.

 

Artikel 10. Social media marketing

 1. Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Als wij voor Opdrachtgever cookies (laten) plaatsen, is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving. Wij worden altijd gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.
 2. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van ons zal dit schriftelijk aangetoond worden.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door Opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.
 4. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden van advertenties op social media kanalen die door ons namens Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 5. Opdrachtgever zal beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media platform en geeft ons toegang in de rol van ‘redacteur’ bij het advertentieaccount. Wij worden nooit de eigenaar of verantwoordelijke van dat advertentieaccount. Opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Mochten wij ons eigen advertentieaccount gebruiken, dan wordt de factuur voor advertentiekosten separaat verzonden.
 6. Opdrachtgever zal ons altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste bestandsformaat, waar wij over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Voor het delen van beeldmateriaal kunnen wij staan op het gebruik van een gezamenlijke online drive, bijvoorbeeld Microsoft Drive, Google Drive of kunnen wij ervoor kiezen om bestanden te laten verzenden door WeTransfer.
 8. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van het betreffende social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site van het platform. Opdrachtgever houdt zich aan het gestelde in die voorwaarden en beleidsregels houden. Handelt Opdrachtgever hiermee in strijd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor diens handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.
 9. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en medewerking of die van relevante derden.
 10. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 11. Al onze mededelingen over de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
 12. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is overeengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, bij Opdrachtgever.
 13. Het is niet toegestaan onze werkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de adviezen of rapportages op welke manier dan ook openbaar maken althans om (inzage) te verstrekken in, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 14. Wij proberen inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de gebruikte CMS of hosting systemen, kunnen wij niet garanderen dat wij altijd conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.
 15. Als voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, is Opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Opdrachtgever zal alleen mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.
 16. Opdrachtgever garandeert in ieder geval dat de bedoelde mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, Opdrachtgever dit mailadres direct verwijdert uit de door ons te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Wij zijn -behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan ons verstrekte informatie en alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Maar ook alle door ons aan Opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 2. Wij zijn bevoegd de samenwerking met Opdrachtgever kenbaar te maken op social media (zoals website), zolang er geen schade (negatieve publiciteit, verkeerde en/of onjuiste informatie verstrekking), aan Opdrachtgever wordt toegebracht en mits Opdrachtgever daar niet kenbaar zich tegen heeft verzet door middel van een schriftelijke ondubbelzinnige kennisgeving.

 

Artikel 12. Opschorting, retentierecht en ontbinding

 1. Wij hebben het recht de nakoming van zijn verplichtingen richting Opdrachtgever op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, of alle overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd onze overige rechten als Opdrachtgever:
 2. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting (waaronder tijdige betalingen);
 3. in staat van faillissement is verklaard of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 4. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig is verleend;
 5. het bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd;
 6. als beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, of als Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.
 7. Ook zullen alle vorderingen op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in het geheel opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan en zal ons niet aansprakelijk (kunnen) stellen voor welke schade dan ook hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13. Honorarium

 1. Ons honorarium kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door ons gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door ons werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als een vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen, factureren wij voorafgaand aan iedere maand waarin werkzaamheden verricht moeten worden het bedrag dat, conform offerte en zoals vastgesteld in de overeenkomst, is overeengekomen.
 3. Wij hebben het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever het door ons in redelijkheid vooraf vastgestelde bedrag (voorschot) voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, of daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 4. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 5. Als een per overeenkomst vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen, mogen wij daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, als en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan (extra werkzaamheden), hetgeen Opdrachtgever ook verschuldigd is.
 6. Als naast een vooraf vastgesteld bedrag en/of extra werkzaamheden nog andere werkzaamheden zoals verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden deze in een aanvullende factuur, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Als na de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, mogen wij het overeengekomen tarief aanpassen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

 

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
 2. Betaling dient, als sprake is van een vooraf vastgesteld bedrag (voorschot), dat maandelijks wordt gedeclareerd, voor de overeengekomen datum van die maand waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden, betaald te hebben aan en ontvangen door ons.
 3. Wij starten pas als sprake is van een overeengekomen betaling van een vooraf gesteld bedrag, de werkzaamheden pas nadat betaling ontvangen is. Als de betaling niet tijdig ontvangen is dan zenden wij een herinnering. Pas na ontvangst van de herinnerde betaling en eventuele rente, zullen wij aanvang maken met de werkzaamheden. Eventuele vertraging in uitvoering van de werkzaamheden doordat niet tijdig is betaald zal voor rekening van Opdrachtgever komen en zal niet tot enige schadevergoeding kunnen leiden.
 4. Als sprake is van een factuur voor onze werkzaamheden, zal deze binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden.
 5. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de openstaande factuur is vervallen en nog niet is voldaan. Als verzuim is ingetreden, worden alle facturen ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar, tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.
 6. Bij geen tijdige, of onvolledige betaling of stornering van het te incasseren bedrag zijn wij gerechtigd 20% boeterente over het niet tijdige, onvolledig betaalde of gestorneerde bedrag in rekening te brengen. Wij zijn ook gerechtigd om per direct de werkzaamheden voor Opdrachtgever stop te zetten, ongeacht de consequenties. Na de betaling van de factuur, de boete en eventuele rente zullen de werkzaamheden worden hervat.
 7. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die wij maken als gevolg van de niet nakoming van Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, waaronder de boete, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en al lopende rente.
 9. Bij een gezamenlijke opdracht is iedere Opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

Artikel 15. Klachten

 1. Wij vinden een klacht heel vervelend en die lossen wij graag samen op. Opdrachtgever maakt een klacht uiterlijk 7 dagen na ontdekking van het feit waar de klacht op ziet, schriftelijk bij ons bekend.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming heeft, zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren. Dit doen wij uiterlijk binnen 21 werkdagen.
 3. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij andere werkzaamheden zullen verrichten dan overeengekomen.

 

Artikel 16. Termijnen

 1. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn niet te beschouwen als een fatale termijn.
 2. De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 3. Ontbinding door Opdrachtgever is bij termijnoverschrijding alleen mogelijk als vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is en/of instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Onze totale aansprakelijkheid wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, of tot het bedrag dat volgens de verzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door ons uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 2. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of als wij niet zijn verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de laatst betaalde factuurbedrag met een maximum van € 5000,–.
 3. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar vóór die werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door ons, zijn deze nimmer aansprakelijk.
 5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting door een uitvloeisel van deze Voorwaarden of op basis van een omstandigheid welke aanleiding was tot toepassing van het bepaalde in Artikel 10 van deze Voorwaarden.
 6. Onze aansprakelijkheid wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht ontstaat slechts als Opdrachtgever ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 7. Wij kunnen behoudens toerekenbare tekortkoming nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van de bij ons of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van Opdrachtgever.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.
 9. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 10. De plicht tot vrijwaring vervalt als en voor zover Opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan onze zijde.
 11. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook in verband met het verrichten van werkzaamheden door ons in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18. Overmacht

 1. Van overmacht is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, oorlog, natuurramp, verkeersstoring, epidemie, pandemie, staking, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.
 2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Maar ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
 4. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, al gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen of die nog kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Opdrachtgever is dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

 

Artikel 19. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons over te dragen aan derden. Voor zover wij al schriftelijke toestemming zouden hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever altijd naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover wij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan zal Opdrachtgever ons hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Wij zijn niet tot schadevergoeding ter zake gehouden.
 3. Op het moment dat wij overgaan van een eenmanszaak naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geeft Opdrachtgever via deze weg aan dat Opdrachtgever met die contractovername akkoord gaat. De wijziging zal geen verdere inhoudelijke veranderingen betekenen in lopende contracten. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt dat (tijdig) aangegeven.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost.
 3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

contact

kennismaken? leuk! Neem vandaag nog contact met ons op.

menu